Tomsk Polytechnic University
Tomsk

Author
Y.N.Adischev
A.S.Gogolev
V.V.Kashkovskiy
A.V.Kostousov
A.P.Potylitsyn
L.G.Sukhikh
A.M.Taratin
A.V.Vukolov
A.R.Wagner