JINR
Dubna

Author
Yu.G.Alenitsky
N.I.Balalikin
Y.Budagov
V.F.Bykovsky
V.G.Chabratov
G.D.Chirkov
Y.Denisov
A.A.Glazov
G.A.Karamisheva
A.G.Kobets
V.V.Kobets
Yu.V.Korotaev
S.A.Kostromin
V.I.Lohmatov
I.N.Meshkov
V.F.Minachkin
L.M.Onischenko
A.Papash
O.Papash
V.N.Pavlov
E.Perepelkin
V.Piataev
R.V.Pivin
A.Yu.Rudakov
E.V.Samsonov
I.A.Seleznev
G.Shirkov
P.I.Shmidkov
V.Shvets
A.O.Sidorin
A.Sissakian
A.V.Smirnov
A.Sumbaev
G.V.Trubnikov
A.Vorozhtsov
S.Vorozhtsov
S.L.Yakovenko
V.N.Zamriy
N.L.Zaplatin
A.M.Taratin