NSC/KIPT
Kharkov, Ukraine
Author
Bezditko, O.
Karnaukhov, I.I.
Moisieienko, M.
Mytsykov, A.
Zelinsky, A.Y.