KEK
Ibaraki, Japan
Author
Harada, K.
Higashi, N.
Honda, T.
Kobayashi, Y.
Nakamura, N.
Obina, T.
Sakanaka, S.
Takahashi, T.
Tanaka, O.
Tsuchiya, K.
Yamamoto, N.