NSC KIPT
Kharkov

Author
M.I.Ayzatskiy
A.N.Dovbnya
I.S.Guk
S.G.Kononenko
V.A.Kushnir
V.V.Mytrochenko
A.N.Opanasenko
F.A.Peev
S.A.Perezhogin
A.S.Tarasenko
V.F.Zhiglo
N.I.Ayzatskiy
V.N.Boriskin
I.A.Chertishchev
N.A.Dovbnya
N.G.Reshetnyak
V.P.Romasko
V.V.Zakutin
V.A.Popenko
A.N.Savchenko
V.A.Shevchenko
V.I.Tatanov
I.V.Khodak