Branch of FSUE "Karpov Institute of Physical Chemistry"
Obninsk

Author
N.M.Chelnakov
N.P.Chelnakov
A.F.Korotkiy
B.A.Kovalev
V.V.Krayushkin
V.P.Laricheva
V.G.Ostapets
V.P.Pleshanov
B.I.Rubin
L.A.Smirnova
A.A.Stuk