PAC1983 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Artemov, V.S.

Title Page
The Launching of a 3-MeV Proton RFQ Linac 3579
  • I.M. Kapchinskij, V.A. Andreev, V.S. Artemov, V.I. Bobylev, I.V. Chuvilo, E.N. Daniltsev, V.I. Edemskij, L.V. Kartsev, A.A. Kolomiets, V.S. Kosiak, A.M. Kozodaev, R.P. Kuibida, V.V. Kushin, N.V. Lazarev, Ju. B. Stasevitch, S.B. Ugarov, R.M. Vengrov