PAC1981 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Donets, E.D.

Title Page
Present-Day Status of the Synchrophasotron as a Nuclear Accelerator 2043
  • A.M. Baldin, Yu. D. Beznogikh, E.D. Donets, I.B. Issinsky, L.G. Makarov, V.A. Monchinsky, V.A. Popov, I.N. Semenyushkin, V.F. Sikolenko, V.I. Volkov, L.P. Zinoviev