PAC1979 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Nechaev, N.N.

Title Page
A Compact Standing-Wave Electron Linac with RF Drive System using 3 dB Hybrid Junction 4292
  • V.F. Vikulov, V.E. Kalyuzhny, V.I. Kaminsky, N.N. Nechaev, V.V. Ruzin, N.P. Sobenin, V.V. Stepov, A.A. Zavadtsev, B.V. Zverev