PAC1975 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Denisov, Yu.N.

Title Page
Experimental Research of the Closed Orbit Expansion Effect in the Strong Focusing Cyclotron 1862
  • A.T. Vasilenko, Yu.N. Denisov, V.P. Dmitrievsky, V.P. Dzhelepov, A.A. Glazov, V.V. Kalinichenko, V.V. Kolga, D.L. Novikov, L.M. Onischenko, N.I. Polumordvinova, E.V. Samsonov, P.T. Shishlyannikov, B.I. Zamolodchikov, N.I. Zaplatin