Sokendai - Hayama
Hayama, Japan
Author
Du, B.
Liu, N.