MHI
Hiroshima, Japan
Author
Hara, H.
Yanagisawa, T.