MEPhI
Moscow, Russia
Author
Bulygin, A.M.
Gusarova, M.
Kaminskiy, V.I.
Kulevoy, T.
Matsievskiy, S.V.
Polozov, S.M.
Shashkov, Ya.V.