J-PARC, KEK & JAEA
Ibaraki-ken, Japan
Author
Ikegami, K.
Liu, Y.
Ohkoshi, K.
Otani, M.
Saito, N.
Shibata, T.