Local Organizing Commitee

Masanori Ikegami (Chair) KEK Japan
Yong Ho Chin KEK Japan
Atushi Enomoto KEK Japan
Shigeki Fukuda KEK Japan
Ryoichi Hajima JAEA Japan
Hirofumi Hanaki JASRI Japan
Kazuo Hasegawa JAEA Japan
Toshiyuki Hattori TIT Japan
Ken Hayakawa Nihon U. Japan
Hitoshi Hayano KEK Japan
Goro Isoyama Osaka U. Japan
Eiji Kako KEK Japan
Osamu Kamigaito RIKEN Japan
Takuya Kamitani KEK Japan
Hitoshi Kobayashi KEK Japan
Shuji Matsumoto KEK Japan
Toshihiro Matsumoto KEK Japan
Shinichiro Michizono KEK Japan
Akira Noda Kyoto U. Japan
Yujiro Ogawa KEK Japan
Hideaki Ohgaki Kyoto U. Japan
Norihito Ouchi KEK Japan
Shuichi Okuda Osakafu U. Japan
Hiroyuki Sako JAEA Japan
Tsumoru Shintake RIKEN Japan
Akira Ueno JAEA Japan
Mitsuru Uesaka U. Tokyo Japan
Yoshishige Yamazaki KEK/J-PARC Japan
Kaoru Yokoya KEK Japan
Kazue Yokoyama KEK Japan
Yoichi Yoshida Osaka U. Japan
Hiroshi Yoshikawa JAEA Japan